Ankieta

Którym kierunkiem w technikum jesteś zainteresowany?
 

Zalogowanych:

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 363641

PDF Drukuj Email
środa, 06 marca 2013 11:51

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zespołu Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

 

Dyrektor ZSB na podstawie Zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia

21 stycznia 2013r. oraz § 23 pkt 2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 Nr 26, poz.232) ustala co następuje:


§1

1. Terminarz

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 20 maja 2013r.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie NABÓR OPTIVUM. Rejestracji w systemie można dokonać na trzy sposoby:

 1. zakładając konto indywidualnie w domu (lub w swojej szkole - gimnazjum) na stronie http://opolskie.edu.com.pl
 2. zgłaszając się do macierzystego gimnazjum, gdzie udzielona będzie pomoc w założeniu konta w systemie NABÓR OPTIVUM
 3. zgłaszając się do szkoły pierwszego wyboru, gdzie również może być udzielona pomoc w założeniu konta w systemie NABÓR OPTIVUMII ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 20 maja do 07 czerwca 2013 r do godź.12.00

Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu http://opolskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.


III ETAP-składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

do dnia 07 czerwca 2013 r do godz. 12.00

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie NABÓR kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane, w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie.


IV ETAP-ewentualna zmiana preferencji Kandydata

od 21 czerwca 2013 do 25 czerwca 2013 do godz.15.00

W tym terminie kandydat może zwrócić się do szkoły I wyboru o anulowanie zaakceptowanego podania, aby móc dokonać zmiany w wyborze szkół i oddziałów. Przy zmianie listy preferencji kandydat powinien wydrukować aktualne podanie i dostarczyć je do szkoły I wyboru.

 


V ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 02 lipca 2013r.

Kandydat wprowadza przez internet swoje oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego i osiągnięcia( zgodne z zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty).

VI ETAP-dostarczanie kopii dokumentów do szkoły I wyboru

od 28 czerwca do 02 lipca 2013r. do godz. 14.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów do szkół technicznych i zawodowych)
 • laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają stosowne zaświadczenie
 • kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinie trenera, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowiaW szkole I wyboru dokumenty zostaną sprawdzone z danymi w systemie.


VII ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

04 lipca 2013r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów z podziałem na oddziały. System ostatecznie dokonuje przydziału miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.

 


VIII ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 04 lipca godz. 10.00 do 08 lipca 2013r. do godz. 15.00

Kandydat sprawdza, do której szkoły został zakwalifikowany i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 


09 lipca 2013 r. do godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

od 09 lipca do 11 lipca 2013 rekrutacja uzupełniająca która dotyczy:

 • kandydatów, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie do żadnej szkoły
 • kandydaci posługują się oryginałami dokumentów

12 lipca 2013 do godz. 13.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2013 trwa rekrutacja dodatkowa

30 sierpnia 2013 do godz.13.00 –ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów.

2. Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

przewodniczący - mgr Piotr Lata

członek – mgr A Świątlkowska-Podgórska

członek - mgr A. Stasz

członek - mgr M. Jastrząb-Poloczek

członek - mgr M. Kuniec

członek - mgr W. Piernikarski

członek - inż. J. Horaczuk

członek - mgr M. Woźniak

członek - mgr J. Sowa

członek - mgr inż. R. Wasilewska

 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy:

 • opracowanie szczegółowych zasad rekrutacji w oparciu o ogólne zasady rekrutacji zawarte w Zarządzeniu Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 Nr 26, poz.232)
 • przekazywanie zasad rekrutacji do gimnazjów przed rozpoczęciem przyjęć do klas pierwszych
 • w miesiącu czerwcu dokonywanie rekrutacji do klas pierwszych
 • w miesiącu sierpniu dokonywanie rekrutacji dodatkowej do klas pierwszych
 • ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do oddziałów klas pierwszych

§2

1. Zasady rekrutacji do technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej

 • rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich rodzajów klas pierwszych: technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
 • w roku szkolnym 2013/2014 planowany jest nabór do klas pierwszych:

Publicznego Technikum nr 6

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik przeróbki kopalin stałych

- technik ogrodnik z sztuką projektowania wnętrz i sztuką florystyczną

- technik renowacji elementów architektury

- technik technologii drewna

Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5:

- monter izolacji budowlanych

- monter izolacji przemysłowych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- murarz-tynkarz

- stolarz

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- betoniarz-zbrojarz

- wielozawodowa

2. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do wybranego oddziału, komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę w innej klasie.


§3

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Publicznego Technikum Nr 6 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 może uzyskać maksymalnie:
a) 100 punktów za egzamin dla klas trzecich gimnazjum
b) 100 punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydata umieszczonych na świadectwie gimnazjalnym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2pkt.


2.
W trakcie rekrutacji kandydatów do Publicznego Technikum nr 6 przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z:
2.1 Język polski

Celujący

21 punktów

Bardzo dobry

18 punktów

Dobry

14 punktów

Dostateczny

10 punktów

Dopuszczający

4 punkty


2.2 Przyjmuje się przeliczenie liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie z trzech wybranych zajęć edukacyjnych (informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne), z których można uzyskać maksymalnie 54 punkty:

Celujący

18 punktów

Bardzo dobry

16 punktów

Dobry

12 punktów

Dostateczny

8 punktów

Dopuszczający

2 punkty

 

 

 

2.3. Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów podzielonych wg następujących zasad:


1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów
2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty :

 • na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty
 • na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów

3) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.


4) osiągnięcia sportowe i artystyczne:

 • na szczeblu powiatowym ( miejsce od I-III) - 1 punkt
 • na szczeblu wojewódzkim ( miejsce od I-III) - 2 punkty
 • na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsce od I-VI)- 3 punkty

 

5) stały wolontariat - 2 punkty


6) dodatkowe osiągnięcia takie jak:

 

 • wzorowa ocena z zachowania - 1 punkt
 • udział w zajęciach kulturalno- artystycznych - 1 punkt
 • uznana praca w samorządzie szkolnym - 1 punkt


3.
Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo moją:

 

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


§4

Dokumenty, które należy przedłożyć:

Publiczne Technikum nr 6

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu końcowego gimnazjum,
 • zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły.
 • dwa zdjęcia

 

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu końcowego gimnazjum,
 • zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
 • deklaracja zgody przyjęcia przez pracodawcę na praktyczną naukę zawodu - do pobrania w sekretariacie szkoły.
 • dwa zdjęcia

 

Kandydat umieszczony na liście przyjętych potwierdza w terminie 3 dni wolę podjęcia nauki w szkole składając, oryginały świadectw i zaświadczeń.

§5


Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu lub Kuratora Oświaty w Opolu.


§6

Zasady rekrutacji zostały przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu

 

28.02.2013r